مشخصات فردی

اصالت خانوادگی

جنسیت :
وضعیت تاهل :

وضعیت مسکن

مسکن :

خودرو شخصی

خودرو شخصی :

سوابق تحصیلی

دوره آموزشی

زبان های خارجی

کامپیوتر

سایر مهارت ها

سوابق شغلی ( به ترتیب از آخرین محل خدمت)

* آیا سابقه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی را دارید ؟
* آیا بیماری خاص یا معلولیت جسمی دارید؟
* آیا دخانیات ( سیگار،قلیان، .... )مصرف می کنید؟
* آیا آمادگی کار به صورت شیفتی را دارید؟
* آیا قادر به انجام ماموریت خارج از شهر هستید؟
* آیا تاکنون محکومیت کیفری داشته اید؟
* ارائه چک یا سفته به عنوان تضمین حسن انجام کار؟
* آیا از بستگان شما در این شرکت شاغل است؟

معرف

اطلاعات تکمیلی